Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazde alebo poskytnutých služieb v oblasti cestovného ruchu cestovnej kancelárie
PhDr. Marián Žabenský, PhD. AGAMA
Čl. I. Úvodné ustanovenia
1. Všeobecné podmienky účasti na zájazde v oblasti cestovného ruchu (ďalej len „Všeobecné podmienky“) cestovnej kancelárie AGAMA (ďalej len CK AGAMA)sú platné a účinné pre všetky zájazdy, produkty alebo služby cestovného ruchu poskytované a obstarávané priamo CK AGAMA a sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorú CK AGAMA uzatvára s Objednávateľom vo vlastnom mene. Tieto Všeobecné podmienky sú platné aj pre zájazdy a iné produkty a služby cestovného ruchu iného poskytovateľa, ktoré CK AGAMA sprostredkováva, ak tak určil poskytovateľ služieb, a ak o tom bol Objednávateľ v súvislosti so sprostredkovaným zájazdom alebo službou informovaný.
2. CK AGAMA v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti:
a) organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára Zmluvu o obstaraní zájazdu (ďalej len „Zmluva o zájazde“ alebo „Zmluva“).
b) organizuje kombinácie služieb, ponúka a predáva ich inej cestovnej agentúre na účel jej ďalšieho podnikania,
c) ponúka a predáva na základe individuálnej objednávky jednotlivé služby alebo ich kombinácie,
d) sprostredkúva predaj jednotlivých služieb pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné právnické osoby a fyzické osoby (dopravcov, prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, usporiadateľov kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí),
e) sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu,
f) predáva veci súvisiace s cestovným ruchom, najmä vstupenky, mapy, plány, prospekty, cestovné poriadky, vytlačených sprievodcov a spomienkové predmety,
g) organizuje, ponúka a predáva jednotlivé služby alebo ich kombinácie, ktoré sa neposkytujú dlhšie ako 24 hodín a nezahŕňajú ubytovanie cez noc,
h) poskytuje činnosť sprievodcu v cestovnom ruchu.
Čl. II. Vymedzenie základných pojmov
Na účely týchto Všeobecných podmienok sa rozumie:
a) Cestovnou kanceláriou je PhDr. Marián Žabenský, PhD. AGAMA, so sídlom Beethovenova 452/12, 949 11 Nitra, zapísaná na Živnostenskom úrade, IČO: 44962487, ktorá je fyzickou osobou podnikajúcou na základe živnostenského oprávnenia a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v oblasti cestovné¬ho ruchu.
b) Sprievodca v cestovnom ruchu je fyzická osoba, ktorá sprevádza Objednávateľov a podáva v dohodnutom jazyku výklad o kultúrnom a prírodnom dedičstve a má odbornú spôsobilosť, na ktorú má osvedčenie o získanom vzdelaní.
c) Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba (v mene neplnoletej fyzickej osoby je oprávnený uzatvoriť Zmluvu o zájazde jej zákonný zástupca, v mene právnickej osoby môže zmluvu o zájazde okrem osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby uzatvoriť aj splnomocnený zá¬stupca), ktorá uzatvorí s CK AGAMA Zmluvu o zájazde, v ktorej prospech sa takáto zmluva uzatvorila (spolucestujúci), alebo osoba, na ktorú sa zájazd previedla v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
d) Zmluvou o zájazde je zmluva o obstaraní zájazdu, uzavretá medzi CK AGAMA a Objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o cestovných kanceláriách a Občianskeho zákonníka, ktorá má zákonom stanovené náležitosti.

e) Službami sa rozumejú služby a produkty CK AGAMA iné než zájazdy, ktoré nie sú Objednávateľovi poskytované ako súčasť zájazdu. Služby poskytuje CK AGAMA na základe osobitnej objednávky, resp. samostatnej zmluvy o poskytnutí služby, ktorá bude podľa povahy služby zmluvou o obstaraní veci alebo inou vhodnou zmluvou uzavretou v súlade s Občianskym zákonníkom. Ak nie je ďalej uvedené inak, primerane sa na zmluvu o poskytnutí služby vzťahujú ustanovenia o Zmluve o zájazde.

Čl. III. Rezervácia
1. Zájazd, službu alebo služby si môže záujemca rezervovať v CK AGAMA telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Pri telefonickej alebo e-mailovej rezervácie zašle CK AGAMA Objednávateľovi Zmluvu o zájazde alebo odmietnutie rezervácie prostredníctvom elektronickej pošty do troch dní od doručenia rezervácie a zaplatenia zálohy.
2. Rezervácia zájazdu alebo služby je platná a záväzná po zaplatení zájazdu, služby alebo služieb podľa Čl. IV. ods. 7 týchto Všeobecných podmienok a po uzatvorení Zmluvy o zájazde, služby alebo služieb zo strany CK AGAMA.
3. Po zakúpení voucheru na zájazd na zľavovom portáli a obdržaní voucheru je nevyhnutné urobiť rezerváciu (uplatnenie voucheru) v cestovnej kancelárii. Rezerváciu je potrebné urobiť prostredníctvom e-mailu na caagama@gmail.com. Po potvrdení CK sa stáva rezervácia (uplatnenie voucheru) záväzná a po rezervácií voucheru (uplatnenie voucherov) v CK AGAMA sú storno podmienky v súlade s VOP CK AGAMA.
4. Následne po rezervácií je potrebné uzavrieť s CK Zmluvu o obstaraní zájazdu.
Čl. IV. Cena a platobné podmienky
1. Cenou sa rozumie cena za zájazd, službu alebo služby dohodnutá v Zmluve o zájazde, resp. v zmluve o službe. Cena je vždy uvedená v mene Euro
2. CK AGAMA je oprávnená jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu zájazdu len v prípade, ak došlo k:
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou,
c) zmene kurzu národnej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.
1. Písomné oznámenie o jednostrannom zvýšení ceny zájazdu musí CK AGAMA Objednávateľovi odoslať poštou, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak CK AGAMA nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Zvýšenie ceny je splatné do 10 dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia Objednávateľovi.
2. Ak nie je v Zmluve o zájazde dohodnuté inak, do ceny zájazdu služieb nie je zahrnuté cestovné poistenie, letiskové, či iné súvisiace poplatky.
3. Na poskytnutie zľavy z ceny zájazdu, (ďalej len „Zľavy“) nemá Objednávateľ právny nárok, o jej uplatnení rozhoduje vždy jednostranne CK AGAMA vo forme verejného prísľubu adresovanému bližšie neobmedzenému počtu osôb alebo vo forme individuálne písomne poskytnutej zľavy. Zľavy nie je možné žiadnym spôsobom kombinovať a je možné uplatnenie len jednej z nich.
4. CK AGAMA má právo na zaplatenie ceny za zájazd alebo službu pred ich poskytnutím. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za zájazd, službu v čase a spôsobom dohodnutým v príslušnej písomnej zmluve najneskôr však pred ich poskytnutím zo strany CK AGAMA. Cena za zájazd alebo službu môže byť zaplatená prostredníctvom vouchera zakúpenom na príslušnom zľavovom portáli alebo za základe platobných pokynov vopred poskytnutých od CK AGAMA.
5. CK AGAMA je oprávnená požadovať od Objednávateľa pri podpise Zmluvy o zájazde alebo služby zaplatenie zálohy vo výške najmenej 50 % z dohodnutej ceny, pričom zvyšnú časť dohodnutej ceny za zájazd alebo službu je Objednávateľ povinný zaplatiť v čase dohodnutom v príslušnej zmluve, najneskôr však 60 dní pred dňom začatia plnenia príslušnej Zmluvy CK AGAMA. V prípade, že Objednávateľ uzavrie s CK AGAMA príslušnú Zmluvu v čase kratšom ako 30 dní dňom začatia plnenia príslušnej Zmluvy Cestovnou agentúrou, Objednávateľ je povinný zaplatiť celú dohodnutú cenu za zájazd alebo službu ihneď pri podpise príslušnej Zmluvy.
6. Úhrady za poskytnuté produkty a služby cestovného ruchu je možné vykonať bankovým prevodom alebo vkladom na účet CK AGAMA. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania ceny v príslušnej výške na účet CK AGAMA, pričom Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za uvedenie správneho čísla účtu, konštantného, špecifického, variabilného symbolu a prípadných poznámok určených CK AGAMA. V prípade, že nedôjde k priradeniu takejto úhrady Objednávateľa CK AGAMA z titulu nesprávneho uvedenia predmetných údajov Objednávateľom CK AGAMA nezodpovedá za vznik prípadnej škody.
7. V prípade, ak nebude dohodnutá cena zaplatená zo strany Objednávateľa riadne a včas je CK AGAMA opráv¬nená jednostranne odstúpiť od uzatvorenej Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť CK AGAMA všetky náklady, ktorej jej vznikli v súvislosti s nesplnením si povinností Objednávateľa.
Čl. V. Práva a povinnosti Objednávateľa
1. Objednávateľ má právo najmä:
a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutého, riadne a včas zaplateného zájazdu alebo služby
b) požadovať od CK AGAMA informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutého, riadne a včas zaplateného zájazdu alebo služby,
c) byť v dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených lehotách informovaný o všetkých prípadných zmenách týkajúcich sa zmluvne dohodnutého, riadne a včas zaplateného zájazdu alebo služby,
d) na ochranu osobných údajov CK AGAMA v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
e) kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy v súlade s týmito Všeobecnými pod¬mienkami,
f) na reklamáciu nedostatkov poskytnutého zájazdu alebo služby a jej vybavenie v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
g) písomne alebo elektronickou poštou oznámiť CK AGAMA pred začatím zájazdu alebo služby, že zájazdu alebo služby sa namiesto Objednávateľa zúčastní iná osoba, ktorej meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu a cestovného pasu, e-mail a telefónne číslo uvedie v tomto oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť len v lehote do 24 hodín pred začatím zájazdu alebo služby inak jeho právo zanikne. Toto neplatí pri leteckých zájazdoch, kde je táto lehota 60 dní pred začatím zájazdu alebo služby. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie a podpis nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zá¬jazde alebo službe. Dňom doručenia oznámenia CK AGAMA sa v ňom uvedená osoba stáva Objednáva¬teľom. Pôvodný Objednávateľ a nový Objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za riadne a včasné zaplatenie ceny zájazdu alebo služby a úhradu nákladov, ktoré CK AGAMA v súvislosti so zmenou Objednávateľa vzniknú.
2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a) poskytnúť CK AGAMA potrebnú súčinnosť k riadnemu obstaraniu a zabezpečeniu dohod¬nutého zájazdu alebo služby,
b) pravdivo a úplne uviesť všetky požadované údaje v príslušnej Zmluve uzavretej s CK AGAMA vrátane účasti cudzích štátnych príslušníkov,
c) bez zbytočného odkladu oznámiť a preukázať zmeny poskytnutých údajov v zmysle Čl. V. ods. 2 písm. b) týchto Všeobecných podmienok a predložiť všetky doklady požadované CK AGAMA,
d) povinnosť oznámiť CK AGAMA iné špecifické skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na účasť Objednávateľa na zájazde alebo službe,
e) bez zbytočného odkladu oznamovať CK AGAMA svoje stanovisko k prípadným zmenám v obsahu alebo rozsahu dohodnutého zájazdu alebo služby,
f) zabezpečiť u detí, mladistvých a osôb, ktorých zdravotný alebo iný stav to vyžaduje, sprevádzanie a dohľad plnoletej a spôsobilej osoby,
g) riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom alebo službou a preukázať CK AGAMA ich zaplatenie dôveryhodným dokladom,
h) dostaviť sa podľa pokynov CK AGAMA v určenom čase na určené miesto a riadne a včas prevziať od CK AGAMA všetky doklady vystavené v súvislosti so zájazdom alebo službou,
i) dostaviť sa v dohodnutý čas, v riadnom zdravotnom stave, v stave bez vplyvu alkoholu, omamných a psychotropných, s požadovanými dokladmi na dohodnuté miesto nástupu na zájazd ,
j) mať u seba počas trvania zájazdu alebo poskytovania služby platný vodičský preukaz (resp. medzinárodný vodičský preukaz), občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad, ak sa v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov daného štátu vyžaduje,
k) zdržať sa konania, ktoré by mohlo by obmedziť, ohroziť alebo poškodiť iných účastníkov zájazdu alebo služby
l) počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí,
m) v prípade použitia vlastného motorového vozidla riadne kontrolovať jeho technický stav a to pred začiatkom, v priebehu a po ukončení jeho vedenia,
n) po celý čas zájazdu alebo poskytovania služieb dodržiavať všetky colné, pasové, dopravné, bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické a iné všeobecne záväzné právne predpisy príslušných štátov, ktorými Objednávateľ prechádza alebo do ktorých Objednávateľ cestuje,
o) dodržiavať ubytovací alebo návštevný poriadok, či iné pokyny ubytovacích alebo iných zariadení alebo inštitúcií,
p) splniť všetky očkovacie ako aj ďalšie povinnosti pri cestách do príslušných štátov, ktorými Objednávateľ prechádza alebo do ktorých Objednávateľ cestuje a pre ktoré sú tieto povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi daného štátu,
q) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK AGAMA a dodržiavať stanovený program,
r) bezodkladne písomne oznámiť všetky zistené nedostatky priamo na mieste ich vzniku sprievodcovi, delegátovi alebo inému určenému zástupcovi CK AGAMA a zároveň poskytnúť súčinnosť potrebnú k ich odstráneniu. V prípade, že tak Objednávateľ bezodkladne neurobí, dochádza k zániku nárokov Objednávateľa.
3. Objednávateľ je ďalej povinný:
a) oboznámiť všetky fyzické osoby, v prospech ktorých sa príslušná Zmluva s CK AGAMA uzavrela, s obsahom uvedenej Zmluvy i ďalšími informáciami poskytnutými CK AGAMA, ako aj o ich právach a povinnostiach vyplývajúcich z príslušnej Zmluvy, týchto Všeobecných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov,
b) zabezpečiť, aby všetky fyzické osoby, v prospech ktorých sa príslušná Zmluva uzavrela splnili všetky povinnosti vyplývajúce z príslušnej Zmluvy, týchto Všeobecných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Ak výlučne v dôsledku nesplnenia alebo porušenia povinností určených v Čl. V. ods. 2 a ods. 3 týchto Všeobecných podmienok Objednávateľom alebo fyzickými osobami v prospech ktorých sa príslušná Zmluva s CK AGAMA uzavrela vznikne Objed¬návateľovi alebo týmto fyzickým osobám škoda, nie sú oprávnení požadovať ich náhradu od CK AGAMA v dôsledku nesplnenia alebo porušenia uvedených povinností Objednávateľom alebo týmto fyzickými osobami vznikne škoda CK AGAMA, je CK AGAMA oprávnená požadovať od Objednávateľa alebo od týchto fyzických osôb jej náhradu v plnom rozsahu. Objednávateľ alebo takéto fyzické osoby sú povinné nahradiť takúto škodu CK AGAMA v lehote 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o jej výške.
Čl. VI. Zmeny alebo zrušenie zájazdu alebo služby
1. Pred plnením príslušnej Zmluvy
a) Pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré CK AGAMA bránia poskytnúť zájazd alebo službu podľa dohodnutých podmienok, je povinná zabezpečiť zodpovedajúce zmeny (napr. programu, trasy, alebo ceny) alebo ich zrušiť. CK AGAMA si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ak sa nenaplní dostatočný počet účastníkov. Tento počet je minimálne 35 účastníkov pri každom zájazde. Takéto zmeny je CK AGAMA povinná oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu. CK má právo na zmenu termínu zájazdu prípadné úplné zrušenie termínu, ak sa nenazbiera dostatočný počet osôb na jeho realizáciu (v prípade vopred známych ďalších termínov toho istého zájazdu). V prípade, že zájazd má iný termín, ktorý bude realizovateľný, klienti sa automaticky presúvajú na ďalší možný termín zájazdu, poprípade majú možnosť výberu iného zájazdu v tej istej, poprípade podobnej cenovej relácii.
b) Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny, alebo zálohy, prípadne na prevod zaplatenej čiastky na úhradu ceny náhradného plnenia bez akýchkoľvek zmluvných pokút:
– pri zrušení služieb CK AGAMA,
– pri závažnej zmene programu, trasy, miesta ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za služby; za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho objektu, pokiaľ je náhradný objekt rovnakej, alebo vyššej kategórie, zmena poradia miest navštívených po trase, zmena príjazdovej alebo odjazdovej trasy z dopravných, bezpečnostných alebo iných dôvodov.
c) V prípade, že Objednávateľ v lehote určenej CK AGAMA písomne neoznámi CK AGAMA svoje rozhodnutie, má sa za to, že s navrhovanou zmenou Zmluvy súhlasí. Ak so zmenami Objednávateľ nesúhlasí má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy bez zaplatenia zmluvných pokút.
2. V priebehu plnenia príslušnej Zmluvy
a) CK AGAMA je oprávnená vykonávať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb v ich priebehu, pokiaľ z vážnych dôvodov nie je možné pôvodne dohodnutý program a služby dodržať. V takomto prípade je CK AGAMA povinná:
– zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite pokiaľ možno zhodné, alebo podobné pôvodným podmienkam, resp. zodpovedajúce charakteru služieb,
– vrátiť Objednávateľovi zaplatenú cenu neposkytnutých služieb, za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie,
– poskytnúť Objednávateľovi zľavu z ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu a kvalite,
– prípade, že CK AGAMA zabezpečí ako náhradné plnenie služby rovnakej, alebo vyššej kvality (napr. ubytovanie v inom hoteli rovnakej, alebo vyššej triedy), sú ďalšie nároky Objednávateľa voči CK AGAMA vylúčené.
b) CK AGAMA si vyhradzuje právo na zmenu vecného a časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov, alebo mimoriadnych okolností (napr. neistá bezpečnostná situácia, stávky, dopravné nehody, ako aj ďalšie okolnosti, ktoré CK AGAMA nemohla ovplyvniť alebo predvídať) a nepreberá zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce zo zmeny programu a celkovej ceny,
c) Pri zájazdoch alebo službách, ktoré sa poskytujú najmä v zahraničí, sú prvý a posledný deň určené predovšetkým k zabezpečeniu dopravy a transferov, preto Objednávateľ nemá právo na reklamáciu eventuálneho skrátenia takéhoto zájazdu alebo služby.
Čl. VII. Odstúpenie od Zmluvy a zmluvné pokuty
1. CK AGAMA má právo odstúpiť od zmluvy najmä z dôvodu:
a) zrušenia zájazdu alebo služby alebo z dôvodu porušenia povinností Objednávateľom, ktoré boli v Zmluve, týchto Všeobecných podmienkach dohodnuté,
b) ak Objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu včas a riadne,
c) ak Objednávateľ poruší povinnosti podľa Čl. V. ods. 2 a ods. 3 týchto Všeobecných podmienok,
d) ak fyzické osoby, v prospech ktorých sa príslušná Zmluva s CK AGAMA uzavrela porušia povinnosti podľa Čl. V. ods. 2 týchto Všeobecných podmienok,
e) ak Objednávateľ alebo fyzické osoby, v prospech ktorých sa príslušná Zmluva s CK AGAMA uzavrela porušia iné povinnosti ustanovené Zmluvou alebo týmito Všeobecnými podmienkami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. CK AGAMA je povinná zaslať Objednávateľovi na adresu uvedenú v Zmluve písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodu. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia tohto oznámenia Objednávateľovi.
3. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred nástupom na zájazd alebo službu:
a) bez udania dôvodu po zaplatení zmluvnej pokuty podľa Čl. VII. ods. 9 a ods. 10 týchto Všeobecných podmienok,
b) ak dôjde k porušeniu povinností CK AGAMA vyplývajúcich zo Zmluvy.
4. Odstúpenie od Zmluvy musí Objednávateľ urobiť písomnou formou a doručiť CK AGAMA osobne alebo doporučeným listom adresovaným do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia tohto oznámenia CK AGAMA.
5. V prípade ak odstúpi Objednávateľ od Zmluvy z dôvodu podľa Čl. VII. ods. 3 písm. b) Všeobecných podmienok nie je povinný zaplatiť CK AGAMA zmluvnú pokutu.
6. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu podľa Čl. VII. ods. 3 písm. a) Všeobecných podmienok, z iného dôvodu alebo bez jeho uvedenia je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa Čl. VII. ods. 9 a ods. 10 týchto Všeobecných podmienok.
7. CK AGAMA je povinná vrátiť Objednávateľovi po odpočítaní zmluvnej pokuty zostatok uhradenej ceny podľa Zmluvy.
8. V prípade, ak CK AGAMA odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností zo strany Objednávateľa, je objednávateľ povinný zaplatiť CK AGAMA zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny zájazdu alebo služby.
9. Zmluvná pokuta sa vypočítava ako percentuálny podiel z celkovej ceny zájazdu alebo služby a v závislosti od toho, aký je počet dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy Objednávateľom do dňa nástupu na zájazd alebo službu.
10. Výška zmluvnej pokuty je nasledovná:
a) nad 60 dní pred nástupom na zájazd alebo službu………………..25% z celkovej ceny zájazdu alebo službu
b) od 59 do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo službu…………50% z celkovej ceny zájazdu alebo službu
c) od 29 do 15 dní pred nástupom na zájazd alebo službu………….80% z celkovej ceny zájazdu alebo službu
d) od 14 dní do dňa nástupu na zájazd alebo službu………………….100% z celkovej ceny zájazdu alebo službu
11. Ak Objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo službu bez predchádzajúceho písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy, zmešká odchod alebo z dôvodu nesplnenia svojich povinností podľa Zmluvy alebo týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť bez zbytočného odkladu plnú výšku celkovej ceny zájazdu alebo služby a nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.
Čl. VIII. Reklamačný poriadok, zodpovednosť CK AGAMA za škodu
1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutého zájazdu alebo služby je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká Objednávateľovi právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK AGAMA. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Ak CK AGAMA nezabezpečí riadne a včas nápravu takto chybne poskytovanej služby, musí objednávateľ uplatniť svoju reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania zájazdu alebo služby, alebo ak tieto neboli vôbec čerpané alebo poskytnuté, od dňa, kedy sa mali služby vyčerpať alebo poskytnúť podľa Zmluvy, u CK AGAMA, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov na odstránenie chybne poskytnutej služby objednávateľ predloží písomný záznam podľa Čl. VIII. ods. 1 Všeobecných podmienok. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na primeranú zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.
3. Objednávateľ je povinný pri odstraňovaní nedostatkov namietanej služby alebo reklamácii povinný poskytovať sprievodcovi, delegátovi alebo inému určenému zástupcovi CK AGAMA maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akejkoľvek škody alebo aby sa rozsah škody minimalizoval.
4. Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami je CK AGAMA povinná po prešetrení písomnou formou odpovedať a to najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa.
5. CK AGAMA nezodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu sama alebo jej zmluvný partneri nezavinili, a škoda bola spôsobená Objednávateľom alebo inou osobou alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
6. Ak nenastúpi Objednávateľ alebo fyzická osoba v prospech, ktorej sa Zmluva uzavrela na zájazd alebo službu bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom alebo počas zájazdu alebo pobytu dobrovoľne nevyčerpá službu cestovného ruchu, nemá voči CK AGAMA žiadne nároky. To isté platí v prípade, že Objednávateľ alebo fyzická osoba v prospech, ktorej sa Zmluva uzavrela ne¬môže nastúpiť na zájazd alebo pobyt alebo vyčerpať službu cestovného ruchu pre porušenie svojich povinností.
7. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie sú závislé na činnosti a postupe CK AGAMA alebo okolnosti na strane Objednávateľa, v dôsledku ktorých Objednávateľ úplne alebo s čas¬ti nevyužije objednané, zaplatené a CK AGAMA zabezpečené služby, nevzniká Objednáva¬teľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.
8. Ak v dôsledku porušenia alebo nesplnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi platných a účinných v mieste pobytu bude objednávateľ alebo fyzická osoba v prospech, ktorej sa Zmluva uzavrela z krajiny alebo miesta pobytu vyhostený alebo bude voči nemu uplatnené iné preventívne alebo sankčné opatrenie, nemá voči
CK AGAMA právo na náhradu akejkoľvek škody, nákladov alebo inej ujmy, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.
Čl. IX. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné podmienky sú platné a účinné pre účasť na všetkých zájazdoch alebo službách usporiadaných alebo sprostredkovaných CK AGAMA a tvoria neodde¬liteľnú súčasť Zmluvy, ak nie je CK AGAMA v osobitných prípadoch určený alebo oboma zmluvnými stranami Zmluvy vopred písomne dojednaný iný rozsah vzájomných práv a povinností.
2. Písomná forma oznámení zasielaných CK AGAMA Objednávateľovi je zachovaná, ak sa príslušné oznámenie zašle preukázateľným spôsobom prostredníctvom elektronickej pošty, poštou alebo SMS správou podľa kontaktných údajov uvedených Objednávateľom v Zmluve.
3. Práva a povinnosti Objednávateľa a CK AGAMA výslovne neupravené v týchto Všeobecných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. CK AGAMA je oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia Objednávateľa kedykoľvek zmeniť Všeobecné podmienky, pričom vo vzťahu k príslušnej Zmluve platia tie Všeobecné podmienky, ktoré boli platné a účinné v čase uzavretia Zmluvy.
5. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26.8.2017.
6. Objednávateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že:
a) bol oboznámený s obsahom týchto Všeobecných podmienok, rozumie im, súhlasí s nimi a nemá žiadne otázky,
b) nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde alebo službe.

Comments are closed