Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazde alebo poskytnutých služieb v oblasti cestovného ruchu cestovnej kancelárie
PhDr. Marián Žabenský, PhD. AGAMA
Čl. I. Úvodné ustanovenia
1. Všeobecné podmienky účasti na zájazde v oblasti cestovného ruchu (ďalej len „Všeobecné podmienky“) cestovnej kancelárie AGAMA (ďalej len CK AGAMA)sú platné a účinné pre všetky zájazdy, produkty alebo služby cestovného ruchu poskytované a obstarávané priamo CK AGAMA a sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorú CK AGAMA uzatvára s Objednávateľom vo vlastnom mene. Tieto Všeobecné podmienky sú platné aj pre zájazdy a iné produkty a služby cestovného ruchu iného poskytovateľa, ktoré CK AGAMA sprostredkováva, ak tak určil poskytovateľ služieb, a ak o tom bol Objednávateľ v súvislosti so sprostredkovaným zájazdom alebo službou informovaný.
2. CK AGAMA v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti:
a) organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára Zmluvu o obstaraní zájazdu (ďalej len „Zmluva o zájazde“ alebo „Zmluva“).
b) organizuje kombinácie služieb, ponúka a predáva ich inej cestovnej agentúre na účel jej ďalšieho podnikania,
c) ponúka a predáva na základe individuálnej objednávky jednotlivé služby alebo ich kombinácie,
d) sprostredkúva predaj jednotlivých služieb pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné právnické osoby a fyzické osoby (dopravcov, prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, usporiadateľov kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí),
e) sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu,
f) predáva veci súvisiace s cestovným ruchom, najmä vstupenky, mapy, plány, prospekty, cestovné poriadky, vytlačených sprievodcov a spomienkové predmety,
g) organizuje, ponúka a predáva jednotlivé služby alebo ich kombinácie, ktoré sa neposkytujú dlhšie ako 24 hodín a nezahŕňajú ubytovanie cez noc,
h) poskytuje činnosť sprievodcu v cestovnom ruchu.
Čl. II. Vymedzenie základných pojmov
Na účely týchto Všeobecných podmienok sa rozumie:
a) Cestovnou kanceláriou je PhDr. Marián Žabenský, PhD. AGAMA, so sídlom Beethovenova 452/12, 949 11 Nitra, zapísaná na Živnostenskom úrade, IČO: 44962487, ktorá je fyzickou osobou podnikajúcou na základe živnostenského oprávnenia a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v oblasti cestovného ruchu.
b) Sprievodca v cestovnom ruchu je fyzická osoba, ktorá sprevádza Objednávateľov a podáva v dohodnutom jazyku výklad o kultúrnom a prírodnom dedičstve a má odbornú spôsobilosť, na ktorú má osvedčenie o získanom vzdelaní.
c) Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba (v mene neplnoletej fyzickej osoby je oprávnený uzatvoriť Zmluvu o zájazde jej zákonný zástupca, v mene právnickej osoby môže zmluvu o zájazde okrem osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby uzatvoriť aj splnomocnený zástupca), ktorá uzatvorí s CK AGAMA Zmluvu o zájazde, v ktorej prospech sa takáto zmluva uzatvorila (spolucestujúci), alebo osoba, na ktorú sa zájazd previedla v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
d) Zmluvou o zájazde je zmluva o obstaraní zájazdu, uzavretá medzi CK AGAMA a Objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o cestovných kanceláriách a Občianskeho zákonníka, ktorá má zákonom stanovené náležitosti.
e) Službami sa rozumejú služby a produkty CK AGAMA iné než zájazdy, ktoré nie sú Objednávateľovi poskytované ako súčasť zájazdu. Služby poskytuje CK AGAMA na základe osobitnej objednávky, resp. samostatnej zmluvy o poskytnutí služby, ktorá bude podľa povahy služby zmluvou o obstaraní veci alebo inou vhodnou zmluvou uzavretou v súlade s Občianskym zákonníkom. Ak nie je ďalej uvedené inak, primerane sa na zmluvu o poskytnutí služby vzťahujú ustanovenia o Zmluve o zájazde.
Čl. III. Rezervácia
1. Zájazd, službu alebo služby si môže záujemca rezervovať v CK AGAMA telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Pri telefonickej alebo e-mailovej rezervácie zašle CK AGAMA Objednávateľovi Zmluvu o zájazde alebo odmietnutie rezervácie prostredníctvom elektronickej pošty do troch dní od doručenia rezervácie a zaplatenia zálohy.
2. Rezervácia zájazdu alebo služby je platná a záväzná po zaplatení zájazdu, služby alebo služieb podľa Čl. IV. ods. 7 týchto Všeobecných podmienok a po uzatvorení Zmluvy o zájazde, služby alebo služieb zo strany CK AGAMA.
3. Po zakúpení voucheru na zájazd na zľavovom portáli a obdržaní voucheru je nevyhnutné urobiť rezerváciu (uplatnenie voucheru) v cestovnej kancelárii. Rezerváciu je potrebné urobiť prostredníctvom e-mailu na caagama@gmail.com. Po potvrdení CK sa stáva rezervácia (uplatnenie voucheru) záväzná a po rezervácií voucheru (uplatnenie voucherov) v CK AGAMA sú storno podmienky v súlade s VOP CK AGAMA.
4. Následne po rezervácií je potrebné uzavrieť s CK Zmluvu o obstaraní zájazdu.
Čl. IV. Cena a platobné podmienky
1. Cenou sa rozumie cena za zájazd, službu alebo služby dohodnutá v Zmluve o zájazde, resp. v zmluve o službe. Cena je vždy uvedená v mene Euro
2. CK AGAMA je oprávnená jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu zájazdu len v prípade, ak došlo k:
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou,
c) zmene kurzu národnej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.
1. Písomné oznámenie o jednostrannom zvýšení ceny zájazdu musí CK AGAMA Objednávateľovi odoslať poštou, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak CK AGAMA nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Zvýšenie ceny je splatné do 10 dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia Objednávateľovi.
2. Ak nie je v Zmluve o zájazde dohodnuté inak, do ceny zájazdu služieb nie je zahrnuté cestovné poistenie, letiskové, či iné súvisiace poplatky.
3. Na poskytnutie zľavy z ceny zájazdu, (ďalej len „Zľavy“) nemá Objednávateľ právny nárok, o jej uplatnení rozhoduje vždy jednostranne CK AGAMA vo forme verejného prísľubu adresovanému bližšie neobmedzenému počtu osôb alebo vo forme individuálne písomne poskytnutej zľavy. Zľavy nie je možné žiadnym spôsobom kombinovať a je možné uplatnenie len jednej z nich.
4. CK AGAMA má právo na zaplatenie ceny za zájazd alebo službu pred ich poskytnutím. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za zájazd, službu v čase a spôsobom dohodnutým v príslušnej písomnej zmluve najneskôr však pred ich poskytnutím zo strany CK AGAMA. Cena za zájazd alebo službu môže byť zaplatená prostredníctvom vouchera zakúpenom na príslušnom zľavovom portáli alebo za základe platobných pokynov vopred poskytnutých od CK AGAMA.
5. CK AGAMA je oprávnená požadovať od Objednávateľa pri podpise Zmluvy o zájazde alebo služby zaplatenie zálohy vo výške najmenej 50 % z dohodnutej ceny, pričom zvyšnú časť dohodnutej ceny za zájazd alebo službu je Objednávateľ povinný zaplatiť v čase dohodnutom v príslušnej zmluve, najneskôr však 60 dní pred dňom začatia plnenia príslušnej Zmluvy CK AGAMA. V prípade, že Objednávateľ uzavrie s CK AGAMA príslušnú Zmluvu v čase kratšom ako 30 dní dňom začatia plnenia príslušnej Zmluvy Cestovnou agentúrou, Objednávateľ je povinný zaplatiť celú dohodnutú cenu za zájazd alebo službu ihneď pri podpise príslušnej Zmluvy.
6. Úhrady za poskytnuté produkty a služby cestovného ruchu je možné vykonať bankovým prevodom alebo vkladom na účet CK AGAMA. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania ceny v príslušnej výške na účet CK AGAMA, pričom Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za uvedenie správneho čísla účtu, konštantného, špecifického, variabilného symbolu a prípadných poznámok určených CK AGAMA. V prípade, že nedôjde k priradeniu takejto úhrady Objednávateľa CK AGAMA z titulu nesprávneho uvedenia predmetných údajov Objednávateľom CK AGAMA nezodpovedá za vznik prípadnej škody.
7. V prípade, ak nebude dohodnutá cena zaplatená zo strany Objednávateľa riadne a včas je CK AGAMA oprávnená jednostranne odstúpiť od uzatvorenej Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť CK AGAMA všetky náklady, ktorej jej vznikli v súvislosti s nesplnením si povinností Objednávateľa.
Čl. V. Práva a povinnosti Objednávateľa
1. Objednávateľ má právo najmä:
a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutého, riadne a včas zaplateného zájazdu alebo služby
b) požadovať od CK AGAMA informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutého, riadne a včas zaplateného zájazdu alebo služby,
c) byť v dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených lehotách informovaný o všetkých prípadných zmenách týkajúcich sa zmluvne dohodnutého, riadne a včas zaplateného zájazdu alebo služby,
d) na ochranu osobných údajov CK AGAMA v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
e) kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami,
f) na reklamáciu nedostatkov poskytnutého zájazdu alebo služby a jej vybavenie v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
g) písomne alebo elektronickou poštou oznámiť CK AGAMA pred začatím zájazdu alebo služby, že zájazdu alebo služby sa namiesto Objednávateľa zúčastní iná osoba, ktorej meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu a cestovného
pasu, e-mail a telefónne číslo uvedie v tomto oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť len v lehote do 24 hodín pred začatím zájazdu alebo služby inak jeho právo zanikne. Toto neplatí pri leteckých zájazdoch, kde je táto lehota 60 dní pred začatím zájazdu alebo služby. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie a podpis nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo službe. Dňom doručenia oznámenia CK AGAMA sa v ňom uvedená osoba stáva Objednávateľom. Pôvodný Objednávateľ a nový Objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za riadne a včasné zaplatenie ceny zájazdu alebo služby a úhradu nákladov, ktoré CK AGAMA v súvislosti so zmenou Objednávateľa vzniknú.
2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a) poskytnúť CK AGAMA potrebnú súčinnosť k riadnemu obstaraniu a zabezpečeniu dohodnutého zájazdu alebo služby,
b) pravdivo a úplne uviesť všetky požadované údaje v príslušnej Zmluve uzavretej s CK AGAMA vrátane účasti cudzích štátnych príslušníkov,
c) bez zbytočného odkladu oznámiť a preukázať zmeny poskytnutých údajov v zmysle Čl. V. ods. 2 písm. b) týchto Všeobecných podmienok a predložiť všetky doklady požadované CK AGAMA,
d) povinnosť oznámiť CK AGAMA iné špecifické skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na účasť Objednávateľa na zájazde alebo službe,
e) bez zbytočného odkladu oznamovať CK AGAMA svoje stanovisko k prípadným zmenám v obsahu alebo rozsahu dohodnutého zájazdu alebo služby,
f) zabezpečiť u detí, mladistvých a osôb, ktorých zdravotný alebo iný stav to vyžaduje, sprevádzanie a dohľad plnoletej a spôsobilej osoby,
g) riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom alebo službou a preukázať CK AGAMA ich zaplatenie dôveryhodným dokladom,
h) dostaviť sa podľa pokynov CK AGAMA v určenom čase na určené miesto a riadne a včas prevziať od CK AGAMA všetky doklady vystavené v súvislosti so zájazdom alebo službou,
i) dostaviť sa v dohodnutý čas, v riadnom zdravotnom stave, v stave bez vplyvu alkoholu, omamných a psychotropných, s požadovanými dokladmi na dohodnuté miesto nástupu na zájazd ,
j) mať u seba počas trvania zájazdu alebo poskytovania služby platný vodičský preukaz (resp. medzinárodný vodičský preukaz), občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad, ak sa v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov daného štátu vyžaduje,
k) zdržať sa konania, ktoré by mohlo by obmedziť, ohroziť alebo poškodiť iných účastníkov zájazdu alebo služby
l) počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí,
m) v prípade použitia vlastného motorového vozidla riadne kontrolovať jeho technický stav a to pred začiatkom, v priebehu a po ukončení jeho vedenia,
n) po celý čas zájazdu alebo poskytovania služieb dodržiavať všetky colné, pasové, dopravné, bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické a iné všeobecne záväzné právne predpisy príslušných štátov, ktorými Objednávateľ prechádza alebo do ktorých Objednávateľ cestuje,
o) dodržiavať ubytovací alebo návštevný poriadok, či iné pokyny ubytovacích alebo iných zariadení alebo inštitúcií,
p) splniť všetky očkovacie ako aj ďalšie povinnosti pri cestách do príslušných štátov, ktorými Objednávateľ prechádza alebo do ktorých Objednávateľ cestuje a pre ktoré sú tieto povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi daného štátu,
q) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK AGAMA a dodržiavať stanovený program,
r) bezodkladne písomne oznámiť všetky zistené nedostatky priamo na mieste ich vzniku sprievodcovi, delegátovi alebo inému určenému zástupcovi CK AGAMA a zároveň poskytnúť súčinnosť potrebnú k ich odstráneniu. V prípade, že tak Objednávateľ bezodkladne neurobí, dochádza k zániku nárokov Objednávateľa.
3. Objednávateľ je ďalej povinný:
a) oboznámiť všetky fyzické osoby, v prospech ktorých sa príslušná Zmluva s CK AGAMA uzavrela, s obsahom uvedenej Zmluvy i ďalšími informáciami poskytnutými CK AGAMA, ako aj o ich právach a povinnostiach vyplývajúcich z príslušnej Zmluvy, týchto Všeobecných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov,
b) zabezpečiť, aby všetky fyzické osoby, v prospech ktorých sa príslušná Zmluva uzavrela splnili všetky povinnosti vyplývajúce z príslušnej Zmluvy, týchto Všeobecných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Ak výlučne v dôsledku nesplnenia alebo porušenia povinností určených v Čl. V. ods. 2 a ods. 3 týchto Všeobecných podmienok Objednávateľom alebo fyzickými osobami v prospech ktorých sa príslušná Zmluva s CK AGAMA uzavrela vznikne Objednávateľovi alebo týmto fyzickým osobám škoda, nie sú oprávnení požadovať ich náhradu od CK AGAMA v dôsledku nesplnenia alebo porušenia uvedených povinností Objednávateľom alebo týmto fyzickými osobami vznikne škoda CK AGAMA, je CK AGAMA oprávnená požadovať od Objednávateľa alebo od týchto fyzických osôb jej náhradu v plnom rozsahu. Objednávateľ alebo takéto fyzické osoby sú povinné nahradiť takúto škodu CK AGAMA v lehote 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o jej výške.
Čl. VI. Zmeny alebo zrušenie zájazdu alebo služby
1. Pred plnením príslušnej Zmluvy
a) Pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré CK AGAMA bránia poskytnúť zájazd alebo službu podľa dohodnutých podmienok, je povinná zabezpečiť zodpovedajúce zmeny (napr. programu, trasy, alebo ceny) alebo ich zrušiť. CK AGAMA si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ak sa nenaplní dostatočný počet účastníkov. Tento počet je minimálne 35 účastníkov pri každom zájazde. Takéto zmeny je CK AGAMA povinná oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu. CK má právo na zmenu termínu zájazdu prípadné úplné zrušenie termínu, ak sa nenazbiera dostatočný počet osôb na jeho realizáciu (v prípade vopred známych ďalších termínov toho istého zájazdu). V prípade, že zájazd má iný termín, ktorý bude realizovateľný, klienti sa automaticky presúvajú na ďalší možný termín zájazdu, poprípade majú možnosť výberu iného zájazdu v tej istej, poprípade podobnej cenovej relácii.
b) Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny, alebo zálohy, prípadne na prevod zaplatenej čiastky na úhradu ceny náhradného plnenia bez akýchkoľvek zmluvných pokút:
– pri zrušení služieb CK AGAMA,
– pri závažnej zmene programu, trasy, miesta ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za služby; za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho objektu, pokiaľ je náhradný objekt rovnakej, alebo vyššej kategórie, zmena poradia miest navštívených po trase, zmena príjazdovej alebo odjazdovej trasy z dopravných, bezpečnostných alebo iných dôvodov.
c) V prípade, že Objednávateľ v lehote určenej CK AGAMA písomne neoznámi CK AGAMA svoje rozhodnutie, má sa za to, že s navrhovanou zmenou Zmluvy súhlasí. Ak so zmenami Objednávateľ nesúhlasí má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy bez zaplatenia zmluvných pokút.
2. V priebehu plnenia príslušnej Zmluvy
a) CK AGAMA je oprávnená vykonávať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb v ich priebehu, pokiaľ z vážnych dôvodov nie je možné pôvodne dohodnutý program a služby dodržať. V takomto prípade je CK AGAMA povinná:
– zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite pokiaľ možno zhodné, alebo podobné pôvodným podmienkam, resp. zodpovedajúce charakteru služieb,
– vrátiť Objednávateľovi zaplatenú cenu neposkytnutých služieb, za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie,
– poskytnúť Objednávateľovi zľavu z ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu a kvalite,
– prípade, že CK AGAMA zabezpečí ako náhradné plnenie služby rovnakej, alebo vyššej kvality (napr. ubytovanie v inom hoteli rovnakej, alebo vyššej triedy), sú ďalšie nároky Objednávateľa voči CK AGAMA vylúčené.
b) CK AGAMA si vyhradzuje právo na zmenu vecného a časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov, alebo mimoriadnych okolností (napr. neistá bezpečnostná situácia, stávky, dopravné nehody, ako aj ďalšie okolnosti, ktoré CK AGAMA nemohla ovplyvniť alebo predvídať) a nepreberá zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce zo zmeny programu a celkovej ceny,
c) Pri zájazdoch alebo službách, ktoré sa poskytujú najmä v zahraničí, sú prvý a posledný deň určené predovšetkým k zabezpečeniu dopravy a transferov, preto Objednávateľ nemá právo na reklamáciu eventuálneho skrátenia takéhoto zájazdu alebo služby.
Čl. VII. Odstúpenie od Zmluvy a zmluvné pokuty
1. CK AGAMA má právo odstúpiť od zmluvy najmä z dôvodu:
a) zrušenia zájazdu alebo služby alebo z dôvodu porušenia povinností Objednávateľom, ktoré boli v Zmluve, týchto Všeobecných podmienkach dohodnuté,
b) ak Objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu včas a riadne,
c) ak Objednávateľ poruší povinnosti podľa Čl. V. ods. 2 a ods. 3 týchto Všeobecných podmienok,
d) ak fyzické osoby, v prospech ktorých sa príslušná Zmluva s CK AGAMA uzavrela porušia povinnosti podľa Čl. V. ods. 2 týchto Všeobecných podmienok,
e) ak Objednávateľ alebo fyzické osoby, v prospech ktorých sa príslušná Zmluva s CK AGAMA uzavrela porušia iné povinnosti ustanovené Zmluvou alebo týmito Všeobecnými podmienkami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. CK AGAMA je povinná zaslať Objednávateľovi na adresu uvedenú v Zmluve písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodu. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia tohto oznámenia Objednávateľovi.
3. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred nástupom na zájazd alebo službu:
a) bez udania dôvodu po zaplatení zmluvnej pokuty podľa Čl. VII. ods. 9 a ods. 10 týchto Všeobecných podmienok,
b) ak dôjde k porušeniu povinností CK AGAMA vyplývajúcich zo Zmluvy.
4. Odstúpenie od Zmluvy musí Objednávateľ urobiť písomnou formou a doručiť CK AGAMA osobne alebo doporučeným listom adresovaným do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia tohto oznámenia CK AGAMA.
5. V prípade ak odstúpi Objednávateľ od Zmluvy z dôvodu podľa Čl. VII. ods. 3 písm. b) Všeobecných podmienok nie je povinný zaplatiť CK AGAMA zmluvnú pokutu.
6. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu podľa Čl. VII. ods. 3 písm. a) Všeobecných podmienok, z iného dôvodu alebo bez jeho uvedenia je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa Čl. VII. ods. 9 a ods. 10 týchto Všeobecných podmienok.
7. CK AGAMA je povinná vrátiť Objednávateľovi po odpočítaní zmluvnej pokuty zostatok uhradenej ceny podľa Zmluvy.
8. V prípade, ak CK AGAMA odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností zo strany Objednávateľa, je objednávateľ povinný zaplatiť CK AGAMA zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny zájazdu alebo služby.
9. Zmluvná pokuta sa vypočítava ako percentuálny podiel z celkovej ceny zájazdu alebo služby a v závislosti od toho, aký je počet dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy Objednávateľom do dňa nástupu na zájazd alebo službu.
10. Výška zmluvnej pokuty je nasledovná:
a) nad 60 dní pred nástupom na zájazd alebo službu………………..25% z celkovej ceny zájazdu alebo službu
b) od 59 do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo službu…………50% z celkovej ceny zájazdu alebo službu
c) od 29 do 15 dní pred nástupom na zájazd alebo službu………….80% z celkovej ceny zájazdu alebo službu
d) od 14 dní do dňa nástupu na zájazd alebo službu………………….100% z celkovej ceny zájazdu alebo službu
11. Ak Objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo službu bez predchádzajúceho písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy, zmešká odchod alebo z dôvodu nesplnenia svojich povinností podľa Zmluvy alebo týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť bez zbytočného odkladu
plnú výšku celkovej ceny zájazdu alebo služby a nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.
Čl. VIII. Reklamačný poriadok, zodpovednosť CK AGAMA za škodu
1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutého zájazdu alebo služby je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká Objednávateľovi právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK AGAMA. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Ak CK AGAMA nezabezpečí riadne a včas nápravu takto chybne poskytovanej služby, musí objednávateľ uplatniť svoju reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania zájazdu alebo služby, alebo ak tieto neboli vôbec čerpané alebo poskytnuté, od dňa, kedy sa mali služby vyčerpať alebo poskytnúť podľa Zmluvy, u CK AGAMA, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov na odstránenie chybne poskytnutej služby objednávateľ predloží písomný záznam podľa Čl. VIII. ods. 1 Všeobecných podmienok. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na primeranú zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.
3. Objednávateľ je povinný pri odstraňovaní nedostatkov namietanej služby alebo reklamácii povinný poskytovať sprievodcovi, delegátovi alebo inému určenému zástupcovi CK AGAMA maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akejkoľvek škody alebo aby sa rozsah škody minimalizoval.
4. Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami je CK AGAMA povinná po prešetrení písomnou formou odpovedať a to najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa.
5. CK AGAMA nezodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu sama alebo jej zmluvný partneri nezavinili, a škoda bola spôsobená Objednávateľom alebo inou osobou alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
6. Ak nenastúpi Objednávateľ alebo fyzická osoba v prospech, ktorej sa Zmluva uzavrela na zájazd alebo službu bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom alebo počas zájazdu alebo pobytu dobrovoľne nevyčerpá službu cestovného ruchu, nemá voči CK AGAMA žiadne nároky. To isté platí v prípade, že Objednávateľ alebo fyzická osoba v prospech, ktorej sa Zmluva uzavrela nemôže nastúpiť na zájazd alebo pobyt alebo vyčerpať službu cestovného ruchu pre porušenie svojich povinností.
7. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie sú závislé na činnosti a postupe CK AGAMA alebo okolnosti na strane Objednávateľa, v dôsledku ktorých Objednávateľ úplne alebo s časti nevyužije objednané, zaplatené a CK AGAMA zabezpečené služby, nevzniká Objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.
8. Ak v dôsledku porušenia alebo nesplnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi platných a účinných v mieste pobytu bude objednávateľ alebo fyzická osoba v prospech, ktorej sa Zmluva uzavrela z krajiny alebo miesta pobytu vyhostený alebo bude voči nemu uplatnené iné preventívne alebo sankčné opatrenie, nemá voči
CK AGAMA právo na náhradu akejkoľvek škody, nákladov alebo inej ujmy, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.
Čl. IX Zhromažďovanie informácií o zákazníkoch (užívateľoch služby a ich kombinácií), Ochrana osobných údajov
1. Zákazník (užívateľ služby a ich kombinácií, ďalej len zákazník), ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade uzatvárania poistnej zmluvy tiež dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, prípadne číslo cestovného
dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Zákazníci v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov cestovnou kanceláriou a ich použitie na účely úspešnej realizácie zájazdu, komunikácie so zákazníkom, uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu, uzavretí poistnej zmluvy, prípadne pri reklamácii. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
2. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Zákazníkom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na uskutočnenie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je to nevyhnutné. Táto skutočnosť je vždy uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Zákazníka, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od zákazníka súhlas.
4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
5. Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom v pozícii Sprostredkovateľa služby a kombinácií služieb podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a zákazníkom riadi nasledovným:
1. Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Zákazníka. V prípade písomného súhlasu zákazníka je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči zákazníkovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania dohodnutých Služieb.
3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a zákazníkom.
4. Dotknutými osobami sú zákazníci.
5. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
6. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi zákazníka, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Zákazníkovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
7. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
8. Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
9. Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
10. Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
11. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
12. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Zákazníkovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Zákazníka, reagovať na žiadosti zákazníkov. Zákazníci pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia zákazníka o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami zákazníka podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
13. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť zákazníkovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
a. zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
b. oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
c. v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
d. konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by zákazník neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
14. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť zákazníkovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť zákazníkovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany zákazníka alebo audítora, ktorého poveril zákazník.
15. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť zákazníkovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený zákazníkom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
6. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
1. Identifikačné údaje Poskytovateľa (CK Agama):
Cestovná kancelária AGAMA, Beethovenova 452/12, 949 11 Nitra
Obchodný názov a sídlo: PhDr. Marián Žabenský, PhD. AGAMA, Beethovenova 452/12, 949 11 Nitra
IČO: 44962487, DIČ: 1048554551, IČ DPH: SK1048554551 Zapísaný v ŽR Obvodného úradu v Nitre, č. ŽR: 340-28889
Tel.: 00421 944 989 300, e-mail: caagama@gmail.com www.ckagama.eu
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., č. účtu: SK8609000000005070490319
a. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti zákazníkovi informáciu v zmluve o obstaraní zájazdu.
b. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
c. Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
d. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
e. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
7. Zákazník oznamuje poskytovateľovi nasledovné informácie:
1. Identifikačné údaje zákazníka – užívateľa služby (väčšinou účastník zájazdu):
– Meno
– Telefónny kontakt
– Emailová adresa
– Adresa trvalého bydliska
– Dátum narodenia
– Rodné číslo
– Číslo cestovného dokladu
– Iné údaje nevyhnutné na zabezpečenie konkrétnej služby
a. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti zákazníkovi informáciu v zmluve o obstaraní zájazdu.
b. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
c. Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
d. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
e. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
8. Informácie o právach dotknutej osoby – zákazníka: Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – zákazník ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva
1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám.
2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
d. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
f. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
a. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c. Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
d. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
5. Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
8. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
9. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
9. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.
4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
10. Obmedzenie práv dotknutej osoby O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
Čl. X. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné podmienky sú platné a účinné pre účasť na všetkých zájazdoch alebo službách usporiadaných alebo sprostredkovaných CK AGAMA a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ak nie je CK AGAMA v osobitných prípadoch určený alebo oboma zmluvnými stranami Zmluvy vopred písomne dojednaný iný rozsah vzájomných práv a povinností.
2. Písomná forma oznámení zasielaných CK AGAMA Objednávateľovi je zachovaná, ak sa príslušné oznámenie zašle preukázateľným spôsobom prostredníctvom elektronickej pošty, poštou alebo SMS správou podľa kontaktných údajov uvedených Objednávateľom v Zmluve.
3. Práva a povinnosti Objednávateľa a CK AGAMA výslovne neupravené v týchto Všeobecných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. CK AGAMA je oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia Objednávateľa kedykoľvek zmeniť Všeobecné podmienky, pričom vo vzťahu k príslušnej Zmluve platia tie Všeobecné podmienky, ktoré boli platné a účinné v čase uzavretia Zmluvy.
5. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.
6. Objednávateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že:
a) bol oboznámený s obsahom týchto Všeobecných podmienok, rozumie im, súhlasí s nimi a nemá žiadne otázky,
b) nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde alebo službe.

Comments are closed