Tri dni kúpania v Crikvenici s návštevou Plitvických jazier

399.00 | 6 dní

Vychutnajte si pravú letnú pohodu pod chorvátskym slnkom. Čakajú vás dni plné objavovania, zážitkov a oddychu pri priezračnom mori! Až 3 plné dni pobytu pri mori!

 

Kategórie:

Popis

Program zájazdu sa začína vo utorok vo večerných hodinách, kedy sa pohodlne usadíte do autobusu a vydáte sa na cestu. Nasledovať bude nočný prejazd až do Chorvátska.

V ranných hodinách sa dostanete do cieľa vašej cesty – Plitvické jazerá. Národný park Plitvické jazerá je bezkonkurenčne najkrajší a najznámejší národný park v Chorvátsku. So svojou rozlohou 194,82 km2 je najväčší z ôsmich národných parkov Chorvátska. Okrem toho ide aj o najstarší národný park, pretože Plitvické jazerá boli vyhlásené za Národný park už v roku 1949. V roku 1979 bol NP Plitvické jazerá zaradený aj do zoznamu UNESCO.

Návšteva parku je plánovaná na celý deň (9 hodín). Po nádherných zážitkoch ako z filmu o Winnetouovi sa autobusom presuniete do letoviska Crikvenica.  Ubytujete sa v pavilónoch a večer máte pre seba, môžete navštíviť reštaurácie, bary či diskotéky či sa romantiky poprechádzať po pláži, či navštíviť centrum mestečka. Po raňajkách bude nasledovať celodenné kúpanie sa v mori či iný vlastný program, atrakcií je tu nespočetne veľa. Užijete si 3 plné dni pri mori!

V sobotu večer sa  znova usadíte do autobusu, ktorý vás dovezie domov. Príchod v nedeľu v ranných hodinách. Vychutnajte si pravú letnú pohodu v náručí chorvátskeho slnka a vyšantite sa dosýta v priezračnom mori!

a do voucheru:

Ubytovanie

 • 3× ubytovanie v 3* pavilónoch v dvojlôžkovej izbe (každá izba má samostatné sociálne zariadenie), možnosť prístelky, cca 500 m od pláže (schádza sa cestičkou)

Strava: Polpenzia

 • 3 x formou bufetových stolov (bez nápojov)

 

Základné práva podľa zákona č. 170/2018 Z. z.

\1\    Informácie o zájazde, poskytované pred uzatvorením zmluvy o zájazde

 1. Všeobecné informácie o zájazde cieľové miesto / miesta: Plitvické jazerá a Crikvenica

trasa cesty: Nitra, Sereď, Trnava, Bratislava, Plitvické jazerá a Crikvenica

termín začatia zájazdu: 28.7.2020

termín skončenia zájazdu: 2.8.2020

dĺžka pobytu s dátumami: 28.7.2020  – 2.8.2020

počet zahrnutých nocí (ak ide o zájazd, ktorého súčasťou je ubytovanie): 3x ubytovanie na hoteli, 2x nočný presun autobusom, spolu 3 noci

2. Informácie o preprave

druh a kategória dopravného prostriedku: autobus trieda dopravného prostriedku: euro 4

dopravné spojenia: autobusová doprava

presný (ak to nejde určiť – približný) čas odchodu a návratu: miesto odchodu a návratu:

21:15   Nitra –  parkovisko pred atletickým štadiónom (Hotel Olympia)

21:40   Sereď – autobusová stanica

22:00   Trnava –  zóna pred vstupom do vlakovej stanice

22:45   Bratislava – Bajkalská ulica  parkovisko medzi športovou halou  Hant Aréna a 3 vežami

Čas odchodu sa môže zmeniť v závislosti od aktuálnej situácie. Zákazníci budú o presnom čase odchodu informovaný najneskôr 5 pracovných dní pred odchodom.

Návrat v doobedných hodinách, nejde určiť vzhľadom na nepredvídateľnosť dopravnej situácie.

miesta a trvanie zastávok: pumpy, odpočívadlá a reštaurácie, zastávka je približne každé 3 hodiny a trvá približne 15 minút

3. Informácie o ubytovacom zariadení

názov ubytovacieho zariadenia: AD Turres

poloha ubytovacieho zariadenia: Crikvenica

kategória ubytovacieho zariadenia: hotel

trieda ubytovacieho zariadenia (a krajina, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie klasifikované): 3 hviezdičky podľa chorvátskej kategorizácie

stupeň vybavenosti ubytovacieho zariadenia: štandardný hotel

základné charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia:

nachádza sa v širšom centre mesta

4.Informácie o stravovaní

spôsob stravovania: raňajky a večera

rozsah stravovania: raňajky a večera

forma stravovania: formou bufetových stolov

5.Informácie o iných službách

program v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene zájazdu: kúpanie na pláži (možnosť si vybrať platenú alebo neplatenú pláž)

6.Skupinové zájazdy

vymedzenie služieb cestovného ruchu poskytovaných cestujúcemu v rámci skupiny: autobusová doprava, služby sprievodcu prehliadka národného parku Plitvické jazerá (vstupné nie je v cene zájazdu) kúpanie na pláži (možnosť si vybrať platenú alebo neplatenú pláž o, ubytovanie, raňajky.

približná veľkosť skupiny: 50 osôb

7. Súčasťou zájazdu sú iné služby cestovného ruchu vymedzené v § 2 písm. a) štvrtom bode zákona č. 170/2018 Z. z. poskytované v cudzom jazyku

NIE

Ak áno, cudzí jazyk, v ktorom sa poskytuje iná služba cestovného ruchu:

8.Informácie o vhodnosti cesty

Zájazd je vhodný aj pre osoby so zníženou pohyblivosťou

NIE

Ďalšie presné informácie o vhodnosti cesty, o ktoré cestujúci požiadal, berúc do úvahy potreby cestujúceho:

\2\   Informácie o cestovnej kancelárii, ktorá nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného ruchu zahrnutých v zmluve o zájazde (pri predaji zájazdu prostredníctvom inej cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry sa poskytujú uvedené informácie aj o tejto cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre)

obchodné meno / názov: PhDr. Marián Žabenský, PhD. AGAMA

sídlo / miesto podnikania: Beethovenova 452/12, 949 11 Nitra, Slovensko

telefónne číslo: 0944 989 300

adresa elektronickej pošty: caagama@gmail.com

\3\   Informácie o cene a platobných podmienkach

celková cena zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov:

celková cena zájazdu vrátane daní a všetkých nákladov je uvedená v hornej časti tejto stránky. V cene nie je započítaná možnosť si zakúpiť miestenku za 5,- Euro na osobu, k cene sa pripočítava aj príplatok za nástupné miesto uvedený v hornej časti tejto stránky.

platobné podmienky vrátane povinnosti cestujúceho zaplatiť zálohu a jej výšku:

zájazd je potrebné zakúpiť na zľavomate a následne zaslať platný voucher, prípadne je potrebné požiadať o pokyny k platbe a rezervácii na caagama@gmail.com

Záloha a ani finančná zábezpeka sa neplatí.

\4\   Informácie o vízových povinnostiach, pasových povinnostiach a iných povinnostiach všeobecné údaje:

Na zájazd nie sú potrebné víza pre občanov slovenskej republiky. Na zájazd je potrebné si zobrať platný cestovný doklad – občiansky preukaz alebo pas.

\5\   Informácie pre cestujúcich, ak sa na realizáciu zájazdu požaduje minimálny počet účastníkov

Požaduje sa na realizáciu zájazdu minimálny počet účastníkov?

ÁNO

V prípade ak počet účastníkov nedosiahne 35 platiacich osôb, zájazd sa neuskutoční. Zákazníci budú o tejto skutočnosti informovaní najneskôr 7 dní pred odchodom.

\6\   Informácie o poverenom zodpovednom zástupcovi alebo o inom subjekte, prostredníctvom ktorého je možné sa skontaktovať s cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou a komunikovať s nimi

meno zodpovedného zástupcu / názov subjektu: PhDr. Marián Źabenský, PhD.

adresa zodpovedného zástupcu / sídlo subjektu: Beethovenova 12, 949 11 Nitra

elektronická adresa: caagama@gmail.com

telefónne číslo: 0944 989 300

telefónne číslo pre núdzové situácie: 0944 989 300

\7\   Postúpenie zmluvy o zájazde

Cestujúci má právo postúpiť zmluvu o zájazde inej osobe. Oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde inej osobe spoločne so súhlasom tretej osoby s postúpením je cestujúci povinný doručiť cestovnej kancelárii na trvanlivom nosiči v primeranej lehote, najneskôr však 24 hodín pred začatím zájazdu.

Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných preukázateľných skutočných primeraných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich cestovná kancelária informuje.

\8\   Zmena ceny zájazdu

Cena zájazdu sa môže zvýšiť, ak je presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny, len ak sa zvýšia osobitné náklady bližšie špecifikované v § 19 ods. 2 zákona č. 170/2018 Z. z. (napríklad zmena cien pohonných látok) a ak sa v zmluve o zájazde uvádza, že cestujúci má právo na zníženie ceny podľa § 19 ods. 5 zákona č. 170/2018 Z. z.

Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

Ak zvýšenie ceny presiahne 8 % ceny zájazdu, môže cestujúci od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného. Cestujúci si zároveň môže uplatniť práva vyplývajúce mu z bodu 9 tohto formulára.

Ak si cestovná kancelária vyhradí právo na zvýšenie ceny, cestujúci má nárok na zníženie ceny, ak sa znížili príslušné náklady.

\9\   Zmena iných podmienok zmluvy o zájazde

Ak sa pred začatím zájazdu zmení niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu alebo cestovná kancelária nemôže splniť osobitné požiadavky cestujúceho, na ktorých sa dohodli, informuje cestujúceho o

navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu; a práve cestujúceho navrhované zmeny v primeranej lehote:

 1. prijať (ak ich cestujúci v lehote podľa písmena b) neprijme, zmluva o zájazde zanikne), alebo
 2. odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a

–   prijať náhradný zájazd:

 • rovnakej alebo vyššej kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve o zájazde; alebo

nižšej kvality alebo s nižšími nákladmi, pričom cestujúci má právo na primerané zníženie ceny zájazdu; alebo

– neprijať náhradný zájazd a následne si uplatniť právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré boli uskutočnené cestujúcim, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia

o odstúpení od zmluvy o zájazde.

\10\ Odstúpenie cestovnej kancelárie od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu

Cestovná kancelária môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu spôsobenú cestujúcemu týmto odstúpením, ak

 1. počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej

v zmluve o zájazde, najneskôr však

–  20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,

–  7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,

–  48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo

 1. neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia cestovnej kancelárii plniť zmluvu

o zájazde a cestovná kancelária oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.

\11\ Odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim z dôvodu neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností

Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začiatkom poskytovania zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti (napríklad ak existujú vážne bezpečnostné problémy v destinácii), ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta.

V takom prípade odstúpenia od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.

\12\ Odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim bez uvedenia dôvodu

Cestujúci môže kedykoľvek pred začatím poskytovania zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde za primerané a odôvodnené odstupné. Cestovná kancelária je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijala, znížené o odstupné. Výška odstupného je uvedená v storno-podmienkach, ktoré sa nachádzajú vo všeobecných obchodných podmienkach.

Ak ide o zmluvu uzatvorenú mimo prevádzkových priestorov, je cestujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde (oprávnenie cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde bez uvedenia dôvodu sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde).

\13\ Zodpovednosť za poskytnutie zájazdu

Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zákonom č. 170/2018 Z. z. alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, je cestovná kancelária za podmienok vymedzených zákonom č. 170/2018 Z. z. povinná po oznámení cestujúceho alebo na základe vlastných zistení porušenia zmluvy o zájazde vykonať nápravu. Ak nápravu nevykoná, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu

 1. rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo
 2. nižšej kvality, ako je uvedené v zmluve o zájazde, s poskytnutím primeranej zľavy.

Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. V tom prípade a ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia, a cestovná kancelária poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny služieb cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia.

Cestujúci môže od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného a požadovať vrátenie časti ceny zodpovedajúcej cene služieb cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak došlo k podstatnému porušeniu zmluvy o zájazde a cestovná kancelária neodstránila porušenie zmluvy o zájazde ani nezabezpečila cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu v primeranej lehote určenej cestujúcim.

Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, cestovná kancelária znáša náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty. Obmedzenie nákladov sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola cestovná kancelária o ich osobitných potrebách informovaná aspoň 48 hodín pred začatím zájazdu.

\14\ Zníženie ceny / náhrada škody cestujúcim

Cestujúci má tiež právo na zľavu z ceny zájazdu a/alebo na náhradu škody, ak služby cestovného ruchu neboli poskytnuté alebo neboli poskytnuté riadne.

\15\ Poskytnutie pomoci cestovnou kanceláriou

Cestovná kancelária je povinná bezodkladne poskytnúť pomoc cestujúcemu v ťažkostiach, a to aj pri neodvrátiteľných a mimoriadnych okolnostiach.

\16\ Úpadok cestovnej kancelárie

Ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku, platby cestujúcich budú refundované.

Ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku po začatí poskytovania zájazdu a ak zájazd zahŕňa prepravu, zaistená je repatriácia cestujúcich.

Cestovná kancelária uzatvorila zmluvu o ochrane pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku [Union poisťovaňa, a. s., IČO: 36 284 831, Karadžičova 10 813 60 Bratislava, union@union.sk] (ďalej len „Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku“).

Cestujúci sa môže obrátiť na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, ak sú služby odmietnuté z dôvodu úpadku cestovnej kancelárie.

Zákon č. 170/2018 Z. z.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170-2018_sk.pdf

 

 

 

 

Utorok: V utorok vo večerných hodinách sa pohodlne usadíte do autobusu a vydáte sa na cestu.

Streda: V ranných hodinách dorazíte do Národného parku Plitvické jazerá. Ide o najväčší a najstarší národný park v Chorvátsku, ktorý bol v roku 1979 zaradený do zoznamu UNESCO. V lone bukových, jedľových, smrekových a tisových lesov sa ukrýva množstvo jaskýň, tyrkysovo modrých jazierok a zurčiacich vodopádov. Krásou Plitvických jazier sa nechali inšpirovať aj režiséri filmu Poklad na Striebornom jazere alebo Winnetou. V národnom parku strávite cca 9 hodín.

Nasledovať bude presun do známeho letoviska Crikvenica, ubytovanie v pavilónoch a individuálne voľno. Môžete ho využiť na spoznávanie okolia – prejdite sa po pláži alebo po promenáde s množstvom barov, kaviarničiek a reštaurácií.

Štvrtok – Sobota: Relax, relax a ešte raz relax… Dni odštartujete bohatými bufetovými raňajkami, po ktorých bude nasledovať celodenný odych pri mori alebo iný program podľa vlastných preferencií – atrakcií je tu množstvo! Večere sú tiež formou bufetov (bez nápojov). V sobotu vo večerných hodinách bude nasledovať odchod na Slovensko.

Nedeľa: Príchod na Slovensko v ranných hodinách.

Cena: 399,- Euro

Zľavomatová cena: 299,- Euro

 • Bratislava - bez príplatku
 • Nitra - príplatok 5 €
 • Sereď - príplatok 5 €
 • Trnava - príplatok 5 €

Orientačné časy odchodov:

 • 21:15 Nitra
 • 21:40 Sereď
 • 22:00 Trnava
 • 22:50 Bratislava