Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazde alebo poskytnutých služieb v oblasti cestovného ruchu cestovnej kancelárie
PhDr. Marián Žabenský, PhD. AGAMA
Čl. I. Úvodné ustanovenia
1. Všeobecné podmienky účasti na zájazde v oblasti cestovného ruchu (ďalej len „Všeobecné podmienky“) cestovnej kancelárie AGAMA (ďalej len CK AGAMA) sú platné a účinné pre všetky zájazdy, produkty alebo služby cestovného ruchu poskytované a obstarávané priamo v CK AGAMA a sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zájazde, ktorú CK AGAMA uzatvára s Objednávateľom vo vlastnom mene. Tieto Všeobecné podmienky sú platné aj pre zájazdy a iné produkty a služby cestovného ruchu iného poskytovateľa, ktoré CK AGAMA sprostredkováva, ak tak určil poskytovateľ služieb, a ak o tom bol Objednávateľ v súvislosti so sprostredkovaným zájazdom alebo službou informovaný. Všetky skutočnosti uvedené vo všeobecných podmienkach sú podriadené (v súlade) zákonu 170/2018 Z. z. v prípade absentujúcej informácie, prípadne spornej informácie je tento zákon smerodajný a nadriadený týmto všeobecným podmienkam.

2. CK AGAMA v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti má právo:
a) uzatvárať zmluvy o zájazde vo vlastnom mene, prostredníctvom iného obchodníka alebo spolu s iným obchodníkom,
b) zasielať údaje, ktoré sa týkajú cestujúceho, inému obchodníkovi,
c) sprostredkovať spojené služby cestovného ruchu,
d) vytvárať kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré nie sú zájazdom, ponúkať a predávať ich inej cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre na účel ďalšieho predaja,
e) ponúkať a predávať služby cestovného ruchu,
f) sprostredkúvať predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné osoby, najmä dopravcov alebo prevádzkovateľov ubytovacích zariadení,
g) sprostredkúvať predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde,
h) predávať predmety súvisiace s cestovným ruchom.

Čl. II. Vymedzenie základných pojmov
Na účely týchto Všeobecných podmienok sa rozumie:
a) Cestovnou kanceláriou je PhDr. Marián Žabenský, PhD. AGAMA, so sídlom Beethovenova 452/12, 949 11 Nitra, zapísaná na Živnostenskom úrade, IČO: 44962487, ktorá je fyzickou osobou podnikajúcou na základe živnostenského oprávnenia a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v oblasti cestovné¬ho ruchu.
b) Sprievodca v cestovnom ruchu je fyzická osoba, ktorá sprevádza Objednávateľov a podáva v dohodnutom jazyku výklad o kultúrnom a prírodnom dedičstve a má odbornú spôsobilosť, na ktorú má osvedčenie o získanom vzdelaní.
c) Objednávateľom (cestujúci) je fyzická alebo právnická osoba (v mene neplnoletej fyzickej osoby je oprávnený uzatvoriť Zmluvu o zájazde jej zákonný zástupca, v mene právnickej osoby môže zmluvu o zájazde okrem osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby uzatvoriť aj splnomocnený zá¬stupca), ktorá uzatvorí s CK AGAMA Zmluvu o zájazde alebo zmluvy tvoriace spojené služby cestovného ruchu alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenia zmluvy o zájazde alebo zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu, aj v prospech osôb pre ktoré sa takáto zmluva uzatvorila (spolucestujúci), alebo osoby/osôb, na ktoré sa zájazd previedol v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
d) Zmluvou o zájazde je zmluva o zájazde, uzavretá medzi CK AGAMA a Objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona 170/2018 Z. z. a Občianskeho zákonníka, ktorá má zákonom stanovené náležitosti.
e) Službami sa rozumejú služby a produkty CK AGAMA iné než zájazdy, ktoré nie sú Objednávateľovi poskytované ako súčasť zájazdu. Služby poskytuje CK AGAMA na základe osobitnej objednávky, resp. samostatnej zmluvy o poskytnutí služby, ktorá bude podľa povahy služby zmluvou o obstaraní veci alebo inou vhodnou zmluvou uzavretou v súlade s Občianskym zákonníkom. Ak nie je ďalej uvedené inak, primerane sa na zmluvu o poskytnutí služby vzťahujú ustanovenia o Zmluve o zájazde.
f) ostatné pojmy sú uvedené v zákone 170/2018 Z. z. v §2 a sú neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok.

Čl. III. Rezervácia
1. Zájazd, službu alebo služby si môže záujemca rezervovať v CK AGAMA telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Pri telefonickej alebo e-mailovej rezervácie zašle CK AGAMA Objednávateľovi Zmluvu o zájazde alebo odmietnutie rezervácie prostredníctvom elektronickej pošty do troch dní od doručenia rezervácie a zaplatenia zálohy.
2. Rezervácia zájazdu alebo služby je platná a záväzná po zaplatení zájazdu, služby alebo služieb podľa Čl. IV. ods. 7 týchto Všeobecných podmienok a po uzatvorení Zmluvy o zájazde, služby alebo služieb zo strany CK AGAMA.
3. Po zakúpení voucheru na zájazd na zľavovom portáli a obdržaní voucheru je nevyhnutné urobiť rezerváciu (uplatnenie voucheru) v cestovnej kancelárii. Rezerváciu je potrebné urobiť prostredníctvom e-mailu na caagama@gmail.com. Po potvrdení CK sa stáva rezervácia (uplatnenie voucheru) záväzná a po rezervácií voucheru (uplatnenie voucherov) v CK AGAMA sú storno podmienky v súlade s VOP CK AGAMA.
4. Následne po rezervácií je potrebné uzavrieť s CK Zmluvu o obstaraní zájazdu.

Čl. IV. Cena a platobné podmienky
1. Cenou sa rozumie cena za zájazd, službu alebo služby dohodnutá v Zmluve o zájazde, resp. v zmluve o spojených službách cestovného ruchu. Cena je vždy uvedená v mene Euro.
2. CK AGAMA je oprávnená jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu zájazdu len v prípade, ak došlo k:
a) zmene ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie,
b) zmene výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, alebo
c) zmene výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu.
3. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu na trvanlivom nosiči, inak cestovnej kancelárii nevzniká právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.
4. Ak zvýšenie ceny podľa odsekov 1 a 2 prekročí osem percent celkovej ceny zájazdu, uplatňuje sa § 20 ods. 2 až 5. zákona 170/2018 Z. z.
5. Cestovná kancelária poskytne cestujúcemu pri znížení ceny podľa odseku 1 rozdiel medzi pôvodnou cenou zájazdu a zníženou cenou zájazdu po odpočítaní skutočných nákladov, ktoré vznikli cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou ceny zájazdu. Na žiadosť cestujúceho cestovná kancelária poskytne potvrdenie o týchto skutočných nákladoch.

Čl. V. Práva a povinnosti Objednávateľa
1. Objednávateľ má právo najmä:
a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutého, riadne a včas zaplateného zájazdu alebo služby
b) požadovať od CK AGAMA informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutého, riadne a včas zaplateného zájazdu alebo služby,
c) byť v dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených lehotách informovaný o všetkých prípadných zmenách týkajúcich sa zmluvne dohodnutého, riadne a včas zaplateného zájazdu alebo služby,
d) na ochranu osobných údajov CK AGAMA v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (GDPR),
e) kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy v súlade s týmito Všeobecnými pod¬mienkami,
f) na reklamáciu nedostatkov poskytnutého zájazdu alebo služby a jej vybavenie v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
g) písomne alebo elektronickou poštou (trvanlivý nosič) oznámiť CK AGAMA pred začatím zájazdu alebo služby, že zájazdu alebo služby sa namiesto Objednávateľa zúčastní iná osoba, ktorej meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu a cestovného pasu, e-mail a telefónne číslo uvedie v tomto oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť len v lehote do 24 hodín pred začatím zájazdu alebo služby inak jeho právo zanikne. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie a podpis nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zá¬jazde alebo službe. Dňom doručenia oznámenia CK AGAMA sa v ňom uvedená osoba stáva Objednáva¬teľom. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich cestovná kancelária informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa prvej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli cestovnej kancelárii v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. Cestovná kancelária je povinná novému cestujúcemu preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde.
2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a) poskytnúť CK AGAMA potrebnú súčinnosť k riadnemu obstaraniu a zabezpečeniu dohod¬nutého zájazdu alebo služby,
b) pravdivo a úplne uviesť všetky požadované údaje v príslušnej Zmluve uzavretej s CK AGAMA vrátane účasti cudzích štátnych príslušníkov,
c) bez zbytočného odkladu oznámiť a preukázať zmeny poskytnutých údajov v zmysle Čl. V. ods. 2 písm. b) týchto Všeobecných podmienok a predložiť všetky doklady požadované CK AGAMA,
d) povinnosť oznámiť CK AGAMA iné špecifické skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na účasť Objednávateľa na zájazde alebo službe,
e) bez zbytočného odkladu oznamovať CK AGAMA svoje stanovisko k prípadným zmenám v obsahu alebo rozsahu dohodnutého zájazdu alebo služby,
f) zabezpečiť u detí, mladistvých a osôb, ktorých zdravotný alebo iný stav to vyžaduje, sprevádzanie a dohľad plnoletej a spôsobilej osoby,
g) riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom alebo službou a preukázať CK AGAMA ich zaplatenie dôveryhodným dokladom,
h) dostaviť sa podľa pokynov CK AGAMA v určenom čase na určené miesto a riadne a včas prevziať od CK AGAMA všetky doklady vystavené v súvislosti so zájazdom alebo službou,
i) dostaviť sa v dohodnutý čas, v riadnom zdravotnom stave, v stave bez vplyvu alkoholu, omamných a psychotropných laték, s požadovanými dokladmi na dohodnuté miesto nástupu na zájazd,
j) mať u seba počas trvania zájazdu alebo poskytovania služby platný vodičský preukaz (resp. medzinárodný vodičský preukaz), občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad, ak sa v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov daného štátu vyžaduje,
k) zdržať sa konania, ktoré by mohlo by obmedziť, ohroziť alebo poškodiť iných účastníkov zájazdu alebo služby
l) počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí,
m) v prípade použitia vlastného motorového vozidla riadne kontrolovať jeho technický stav a to pred začiatkom, v priebehu a po ukončení jeho vedenia,
n) po celý čas zájazdu alebo poskytovania služieb dodržiavať všetky colné, pasové, dopravné, bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické a iné všeobecne záväzné právne predpisy príslušných štátov, ktorými Objednávateľ prechádza alebo do ktorých Objednávateľ cestuje,
o) dodržiavať ubytovací alebo návštevný poriadok, či iné pokyny ubytovacích alebo iných zariadení alebo inštitúcií,
p) splniť všetky očkovacie ako aj ďalšie povinnosti pri cestách do príslušných štátov, ktorými Objednávateľ prechádza alebo do ktorých Objednávateľ cestuje a pre ktoré sú tieto povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi daného štátu,
q) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK AGAMA a dodržiavať stanovený program,
r) bezodkladne písomne oznámiť všetky zistené nedostatky priamo na mieste ich vzniku sprievodcovi, delegátovi alebo inému určenému zástupcovi CK AGAMA a zároveň poskytnúť súčinnosť potrebnú k ich odstráneniu. V prípade, že tak Objednávateľ bezodkladne neurobí, dochádza k zániku nárokov Objednávateľa.
3. Objednávateľ je ďalej povinný:
a) oboznámiť všetky fyzické osoby, v prospech ktorých sa príslušná Zmluva s CK AGAMA uzavrela, s obsahom uvedenej Zmluvy i ďalšími informáciami poskytnutými CK AGAMA, ako aj o ich právach a povinnostiach vyplývajúcich z príslušnej Zmluvy, týchto Všeobecných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov,
b) zabezpečiť, aby všetky fyzické osoby, v prospech ktorých sa príslušná Zmluva uzavrela splnili všetky povinnosti vyplývajúce z príslušnej Zmluvy, týchto Všeobecných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Ak výlučne v dôsledku nesplnenia alebo porušenia povinností určených v Čl. V. ods. 2 a ods. 3 týchto Všeobecných podmienok Objednávateľom alebo fyzickými osobami v prospech ktorých sa príslušná Zmluva s CK AGAMA uzavrela vznikne Objed¬návateľovi alebo týmto fyzickým osobám škoda, nie sú oprávnení požadovať ich náhradu od CK AGAMA v dôsledku nesplnenia alebo porušenia uvedených povinností Objednávateľom alebo týmto fyzickými osobami vznikne škoda CK AGAMA, je CK AGAMA oprávnená požadovať od Objednávateľa alebo od týchto fyzických osôb jej náhradu v plnom rozsahu. Objednávateľ alebo takéto fyzické osoby sú povinné nahradiť takúto škodu CK AGAMA v lehote 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o jej výške.

Čl. VI. Zmeny alebo zrušenie zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu
1. Zmena iných podmienok zmluvy o zájazde
a) Ak je cestovná kancelária pred začatím zájazdu nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) zákona 170/2018 Z. z. alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) zákona 170/2018 Z. z. alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o viac ako osem percent podľa § 19 ods. 4 zákona 170/2018 Z. z., navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde.
b) Cestovná kancelária v prípadoch podľa odseku a) bezodkladne informuje cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu, práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného, skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena b) neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, a cene náhradného zájazdu podľa odseku c), ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý.
c) Cestovná kancelária môže cestujúcemu, ktorý odstúpil od zmluvy o zájazde podľa odseku b), ponúknuť náhradný zájazd, ak je to možné v rovnakej alebo vyššej kvalite ako pôvodný zájazd. Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde podľa odseku 3 písm. b) a neprijme ponuku náhradného zájazdu podľa predchádzajúcej vety, cestovná kancelária je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde. Ustanovenie § 23 zákona 170/2018 Z. z. sa pri odstúpení od zmluvy o zájazde a neprijatí náhradného zájazdu zo strany cestujúceho použije primerane.
d) Ak sa v dôsledku zmeny zmluvy o zájazde podľa odseku a) alebo prijatia náhradného zájazdu podľa odseku b) má poskytnúť zájazd nižšej kvality alebo s nižšími nákladmi, cestujúci má právo na primerané zníženie ceny zájazdu.
2. Pred plnením príslušnej Zmluvy
a) Pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré CK AGAMA bránia poskytnúť zájazd alebo službu podľa dohodnutých podmienok, je povinná zabezpečiť zodpovedajúce zmeny (napr. programu, trasy, alebo ceny) alebo ich zrušiť. CK AGAMA si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ak sa nenaplní dostatočný počet účastníkov. Tento počet je minimálne 35 účastníkov pri každom zájazde. Takéto zmeny je CK AGAMA povinná oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu. CK má právo na zmenu termínu zájazdu prípadné úplné zrušenie termínu, ak sa nenazbiera dostatočný počet osôb na jeho realizáciu (v prípade vopred známych ďalších termínov toho istého zájazdu).
b) Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny, alebo zálohy, prípadne na prevod zaplatenej čiastky na úhradu ceny náhradného plnenia bez akýchkoľvek zmluvných pokút:
– pri zrušení služieb CK AGAMA,
– pri závažnej zmene programu, trasy, miesta ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za služby; za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho objektu, pokiaľ je náhradný objekt rovnakej, alebo vyššej kategórie, zmena poradia miest navštívených po trase, zmena príjazdovej alebo odjazdovej trasy z dopravných, bezpečnostných alebo iných dôvodov.
– na základe zákona č. 170/2018 Z. z – §21.
c) V prípade, že Objednávateľ v lehote určenej CK AGAMA písomne neoznámi CK AGAMA svoje rozhodnutie, má sa za to, že s navrhovanou zmenou Zmluvy súhlasí. Ak so zmenami Objednávateľ nesúhlasí má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy bez zaplatenia zmluvných pokút.
3. V priebehu plnenia príslušnej Zmluvy
a) CK AGAMA je oprávnená vykonávať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb v ich priebehu, pokiaľ z vážnych dôvodov nie je možné pôvodne dohodnutý program a služby dodržať. V takomto prípade je CK AGAMA povinná:
– zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite pokiaľ možno zhodné, alebo podobné pôvodným podmienkam, resp. zodpovedajúce charakteru služieb,
– vrátiť Objednávateľovi zaplatenú cenu neposkytnutých služieb, za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie,
– poskytnúť Objednávateľovi zľavu z ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu a kvalite,
– prípade, že CK AGAMA zabezpečí ako náhradné plnenie služby rovnakej, alebo vyššej kvality (napr. ubytovanie v inom hoteli rovnakej, alebo vyššej triedy), sú ďalšie nároky Objednávateľa voči CK AGAMA vylúčené.
b) CK AGAMA si vyhradzuje právo na zmenu vecného a časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov, alebo mimoriadnych okolností (napr. neistá bezpečnostná situácia, stávky, dopravné nehody, ako aj ďalšie okolnosti, ktoré CK AGAMA nemohla ovplyvniť alebo predvídať) a nepreberá zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce zo zmeny programu a celkovej ceny,
c) Pri zájazdoch alebo službách, ktoré sa poskytujú najmä v zahraničí, sú prvý a posledný deň určené predovšetkým k zabezpečeniu dopravy a transferov, preto Objednávateľ nemá právo na reklamáciu eventuálneho skrátenia takéhoto zájazdu alebo služby.

Čl. VII. Odstúpenie od Zmluvy a zmluvné pokuty
1. CK AGAMA má právo odstúpiť od zmluvy najmä z dôvodu:
a) zrušenia zájazdu alebo služby alebo z dôvodu porušenia povinností Objednávateľom, ktoré boli v Zmluve, týchto Všeobecných podmienkach dohodnuté,
b) ak Objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu včas a riadne,
c) ak Objednávateľ poruší povinnosti podľa Čl. V. ods. 2 a ods. 3 týchto Všeobecných podmienok,
d) ak fyzické osoby, v prospech ktorých sa príslušná Zmluva s CK AGAMA uzavrela porušia povinnosti podľa Čl. V. ods. 2 týchto Všeobecných podmienok,
e) ak Objednávateľ alebo fyzické osoby, v prospech ktorých sa príslušná Zmluva s CK AGAMA uzavrela porušia iné povinnosti ustanovené Zmluvou alebo týmito Všeobecnými podmienkami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
f) ak sa nenaplní minimálny počet účastníkov zájazdu alebo nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré bránia cestovnej kancelárií naplniť zmluvu o zájazde a cestovná kancelária oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.
CK AGAMA je povinná zaslať Objednávateľovi na adresu uvedenú v Zmluve písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodu. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia tohto oznámenia Objednávateľovi.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred nástupom na zájazd alebo službu:
a) bez udania dôvodu po zaplatení zmluvnej pokuty podľa Čl. VII. ods. 9 a ods. 10 týchto Všeobecných podmienok,
b) ak dôjde k porušeniu povinností CK AGAMA vyplývajúcich zo Zmluvy,
c) objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde. Oprávnenie cestujúceho podľa prvej vety sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde. Konkrétne 20 dní a neskôr pred plánovaným odchodom na zájazd.
Odstúpenie od Zmluvy musí Objednávateľ urobiť písomnou formou a doručiť CK AGAMA osobne alebo doporučeným listom adresovaným do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia tohto oznámenia CK AGAMA.
V prípade ak odstúpi Objednávateľ od Zmluvy z dôvodu podľa Čl. VII. ods. 3 písm. b) Všeobecných podmienok nie je povinný zaplatiť CK AGAMA zmluvnú pokutu.
Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu podľa Čl. VII. ods. 3 písm. a) Všeobecných podmienok, z iného dôvodu alebo bez jeho uvedenia je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa Čl. VII. ods. 9 a ods. 10 týchto Všeobecných podmienok.
3. CK AGAMA je povinná vrátiť Objednávateľovi po odpočítaní zmluvnej pokuty zostatok uhradenej ceny podľa Zmluvy.
4. V prípade, ak CK AGAMA odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností zo strany Objednávateľa, je objednávateľ povinný zaplatiť CK AGAMA zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny zájazdu alebo služby.
5. Zmluvná pokuta sa vypočítava ako percentuálny podiel z celkovej ceny zájazdu alebo služby a v závislosti od toho, aký je počet dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy Objednávateľom do dňa nástupu na zájazd alebo službu.
6. Výška zmluvnej pokuty je nasledovná:
a) nad 60 dní pred nástupom na zájazd alebo službu………………..25% z celkovej ceny zájazdu alebo službu
b) od 59 do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo službu…………50% z celkovej ceny zájazdu alebo službu
c) od 29 do 15 dní pred nástupom na zájazd alebo službu………….80% z celkovej ceny zájazdu alebo službu
d) od 14 dní do dňa nástupu na zájazd alebo službu………………….100% z celkovej ceny zájazdu alebo službu
7. Ak Objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo službu bez predchádzajúceho písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy, zmešká odchod alebo z dôvodu nesplnenia svojich povinností podľa Zmluvy alebo týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť bez zbytočného odkladu plnú výšku celkovej ceny zájazdu alebo služby a nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.

Čl. VIII. Reklamačný poriadok, zodpovednosť CK AGAMA za škodu
1. Cestovná kancelária zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie zmluvy o zájazde“).
2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť cestovnej kancelárii alebo jej poverenému zástupcovi.
3. Cestovná kancelária je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí cestovnej kancelárii neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.
4. Určenie lehoty podľa odseku 3 nie je potrebné, ak cestovná kancelária oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho.
5. Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu podľa odseku 3, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť
a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo
b) nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.
6. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa odseku 5, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2, a cestovná kancelária poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2.
7. Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu podľa odseku 3 ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5, cestujúci má právo
a) vykonať nápravu sám a požadovať od cestovnej kancelárie náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,
b) odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.
8. Cestovná kancelária je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak
a) nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a),
b) zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 písm. b),
c) cestujúci v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,
d) cestujúci podľa odseku 7 písm. a) vykoná nápravu sám.
9. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa odseku 8.
10. Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 alebo odseku 7. Ak cestovná kancelária nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody podľa § 23 zákona 170/2018 Z. z.
11. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, cestovná kancelária v prípadoch podľa odseku 6 a odseku 7 písm. b) zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.
12. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, cestovná kancelária uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.
13. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola cestovná kancelária o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.
14. Cestovná kancelária sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 12, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.
15. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa § 22 ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 zákona 170/2018 Z. z. aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá cestovná kancelária; náhradu škody poskytne cestovná kancelária cestujúcemu bezodkladne.
16. Cestovná kancelária sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené
a) cestujúcim,
b) treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo
c) neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.
17. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na cestovnú kanceláriu. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na cestovnú kanceláriu.
18. Okrem skutočností podľa odseku 3 je v zmluve o zájazde možné obmedziť náhradu škody, ktorú má uhradiť cestovná kancelária, len ak sa toto obmedzenie nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti a ak náhrada škody nepredstavuje menej ako trojnásobok celkovej ceny zájazdu.
19. Právo na náhradu škody alebo na primeranú zľavu podľa tohto zákona nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody alebo primeraná zľava podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta.
20. Ak cestovná kancelária alebo cestovná agentúra podľa § 23 zákona 170/2002 Z. z. nahradí škodu, poskytne primeranú zľavu alebo splní iné povinnosti, ktoré jej ukladá tento zákon, cestovná kancelária alebo cestovná agentúra podľa § 23 zákona 170/2002 Z. z. je oprávnená požadovať regres od povinnej osoby.
Čl. IX Zhromažďovanie informácií o zákazníkoch (užívateľoch služby a ich kombinácií), Ochrana osobných údajov
1. Zákazník (užívateľ služby a ich kombinácií, ďalej len zákazník), ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade uzatvárania poistnej zmluvy tiež dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, prípadne číslo cestovného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Zákazníci v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov cestovnou kanceláriou a ich použitie na účely úspešnej realizácie zájazdu, komunikácie so zákazníkom, uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu, uzavretí poistnej zmluvy, prípadne pri reklamácii. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
2. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Zákazníkom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na uskutočnenie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je to nevyhnutné. Táto skutočnosť je vždy uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Zákazníka, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od zákazníka súhlas.
4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
5. Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom v pozícii Sprostredkovateľa služby a kombinácií služieb podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a zákazníkom riadi nasledovným:
1. Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Zákazníka. V prípade písomného súhlasu zákazníka je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči zákazníkovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania dohodnutých Služieb.
3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a zákazníkom.
4. Dotknutými osobami sú zákazníci.
5. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
6. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi zákazníka, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Zákazníkovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
7. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
8. Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
9. Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
10. Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
11. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
12. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Zákazníkovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Zákazníka, reagovať na žiadosti zákazníkov. Zákazníci pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia zákazníka o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami zákazníka podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
13. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť zákazníkovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
a. zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
b. oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
c. v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
d. konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by zákazník neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
14. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť zákazníkovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť zákazníkovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany zákazníka alebo audítora, ktorého poveril zákazník.
15. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť zákazníkovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený zákazníkom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
6. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
1. Identifikačné údaje Poskytovateľa (CK Agama):
Cestovná kancelária AGAMA, Beethovenova 452/12, 949 11 Nitra
Obchodný názov a sídlo: PhDr. Marián Žabenský, PhD. AGAMA, Beethovenova 452/12, 949 11 Nitra
IČO: 44962487, DIČ: 1048554551, IČ DPH: SK1048554551 Zapísaný v ŽR Obvodného úradu v Nitre, č. ŽR: 340-28889
Tel.: 00421 944 989 300, e-mail: caagama@gmail.com www.ckagama.eu
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., č. účtu: SK8609000000005070490319
a. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti zákazníkovi informáciu v zmluve o obstaraní zájazdu.
b. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
c. Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
d. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
e. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
7. Zákazník oznamuje poskytovateľovi nasledovné informácie:
1. Identifikačné údaje zákazníka – užívateľa služby (väčšinou účastník zájazdu):
– Meno
– Telefónny kontakt
– Emailová adresa
– Adresa trvalého bydliska
– Dátum narodenia
– Rodné číslo
– Číslo cestovného dokladu
– Iné údaje nevyhnutné na zabezpečenie konkrétnej služby

a. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti zákazníkovi informáciu v zmluve o obstaraní zájazdu.
b. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
c. Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
d. Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
e. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.

8. Informácie o právach dotknutej osoby – zákazníka:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – zákazník ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva
1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám.
2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
d. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
f. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
a. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c. Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
d. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
5. Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
8. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
9. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
9. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.
4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
10. Obmedzenie práv dotknutej osoby
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
Čl. X – Ostatné práva a povinnosti v zmysle zákona 170/2018
1. Cestovná kancelária AGAMA zodpovedá za poskytovanie zájazdu podľa §22 zákona 170/2018 Z. z.
2. Cestovná kancelária AGAMA je povinná poskytnúť pomoc podľa § 25, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach.
3. Presné informácie o poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku cestovnej kancelárie AGAMA sú poskytnuté v garančnom liste, ktorého kópia bola priložená k tejto zmluve.
4. Cestujúci má oznamovaciu povinnosť v zmysle § 22 ods. 2 zákona 170/2018 Z. z.
5. V prípade že maloletá osoba cestuje bez sprievodu rodiča a nesie zodpovednosť za túto osobu je povinná mať so sebou notársky overené doporučenie v anglickom jazyku.
6. Na maloletú osobu je potrebné poskytnúť priamy kontakt.
7. Reklamácie, sťažnosti a podnety je potrebné zasielať emailom.
8. Alternatívne riešenie sporov je možné podľa zákona č. 391/2015 Z. z.
9. Cestujúci má právo postúpiť zmluvu o zájazde podľa § 18 zákona 170/2018 Z. z.
10. Objednávateľ podpisom zmluvy alebo potvrdením zmluvy v rezervačnom systéme súhlasí s jej zaslaním iba v elektronickej podobe.
11. Zmenu mena cestujúceho je potrebné nahlásiť emailom na caagama@gmail.com najneskôr 24 hodín pred plánovaným odchodom zájazdu.

Čl. XI. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné podmienky sú platné a účinné pre účasť na všetkých zájazdoch alebo službách usporiadaných alebo sprostredkovaných CK AGAMA a tvoria neodde¬liteľnú súčasť Zmluvy, ak nie je CK AGAMA v osobitných prípadoch určený alebo oboma zmluvnými stranami Zmluvy vopred písomne dojednaný iný rozsah vzájomných práv a povinností.
2. Písomná forma oznámení zasielaných CK AGAMA Objednávateľovi je zachovaná, ak sa príslušné oznámenie zašle preukázateľným spôsobom prostredníctvom elektronickej pošty, poštou alebo SMS správou podľa kontaktných údajov uvedených Objednávateľom v Zmluve.
3. Práva a povinnosti Objednávateľa a CK AGAMA výslovne neupravené v týchto Všeobecných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. CK AGAMA je oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia Objednávateľa kedykoľvek zmeniť Všeobecné podmienky, pričom vo vzťahu k príslušnej Zmluve platia tie Všeobecné podmienky, ktoré boli platné a účinné v čase uzavretia Zmluvy.
5. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.
6. Objednávateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že:
a) bol oboznámený s obsahom týchto Všeobecných podmienok, rozumie im, súhlasí s nimi a nemá žiadne otázky,
b) nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde alebo službe.